Suryaashtakam

Aadidev namastubhyam prasid muma bhaaskar
Divvakar namastubhyam prabhakar namostutey !! 1 !!

Saptaashcharathamaarudham prachandam kashyapaatmajam
Shwetpadyamdharam devam tam surya pranamaamyaam !! 2 !!

Lohitam ranmaarudham sarvalokpitaamaham
Mahaapaapharam devam tam surya pranmaamyaham !! 3 !!

Traigunyam cha mahaashuram brhamaaishnumaheyshwaram
Mahapaapaharam devam tam surya pranamaamyaham !! 4 !!

Brihitam tejaha punjam cha vaayumaakaashmeya cha
Prabhum cha sarvalokaanaam tam surya pranmaamyaham !! 5 !!

Bandhukapushpasankaasham haarkunlabushitam
Ekcharadharam devam tam suryam pranamaamyaham !! 6 !!

Tam surya jagatkartaaram mahaatejah pradipnam
Mahaapaapharam devam tam surya pranamaamyaham !! 7 !!

Tam surya jagatam naatham gyaanigyaanmokshadam
Mahaapaapharam devam tam surya pranamaamyaham !! 8 !!

Copyright 2009 jabreshwarmahadev.com