Madhuraashtakam

 1. Adhram madhuram vadnam madhuram
  Nayanam madhuram Hasitam madhuram.
  Hridhayam madhuram Gamanam madhuram
  Madhuraadhipatehrakilam Madhuram


 2. Vachanam Madhuram Charitam Madhuram
  Vasnam madhuram Valitham madhuram
  Janitham madhuram Brahmitam madhuram
  Madhuraadhipatehrakilam Madhuram


 3. Venur Madhuroh Renur Madhura:
  PaaNir Maduroh Paadhaou Madhuram
  Kruthyam madhuram Sakhyam Madhuram
  Madhuraadhipatehrakilam Madhuram


 4. Geetam Madhuram Peetham Madhuram
  Buhktam Madhuram Suptam Madhuram
  Rupam Madhuram Tilakam Madhuram
  Madhuraadhipateharikalm Madhuram


 5. DharNam Madhuram TarNam Madhuram
  HarNam Madhuram SmarNam Madhuram
  Brahmitam Madhuram Sanitam Madhuram
  Madhuraadhipateharikalam Madhuram


 6. Kunjaa Madhuraa Maalaa Madhuraa
  Yamunaa Madhuraa Veechi Madhuraa
  Salilam Madhuram Kamalam Madhuram
  Madhuradhipateharikilam Madhuram


 7. Gopee Madhuraa Leelaa Madhuraa
  Yuktam Madhuram Muktham Madhuram
  Dhrushtam madhuram Sishtam Madhuram
  Madhuraadhipateharikhialam Madhuram


 8. Gopaa Madhura Gaavoh Madhuraa
  Yashtir Madhuraa Srushtir Madhuraa
  Galitham Madhuraa Halitam Madhuraa
  Madhuraadhipatehrakilam Madhuram
Copyright 2009 jabreshwarmahadev.com