Bilva Stotram

Om Tridalan Trigunakaram Trinetram Cha Tridhayudham
Trijanm Paap Sanharam Ek Bilvam Shivarpanam
Akhandam Bilva Patram Cha Pujayet Shiv Shankaram
Muchyate Sarvapaapebhyo Ek Bilvam Shivarpanam
Shalgrametu Vipranam, Todagdishu Kupyoh
Aga Oti Sahastren Ek Bilvam Shivarpanam
Meru Kancha Yadyan Gayam Koti Shatairapi
Kanya Koti Mahadanam Ek Bilva Shivarpanam

Na Varna Na Cha Gandham Na Cha Pushpam Na Cha Komalam
Yagya Koti Sahastrestu Ek Bilvam Shivarpanam
Darshan Bilva Patrasya Sparshanam Paapnashanam
Yagya Koti Samn Danan Ek Bilvam Shivarpanam
Trishakhai Bilva Patraishcha Acchidraih Komalai Subhaih
Tay Pujan Karishyami Ek Bilvam Shivarpanam
Tulsi Bilvam Neenvasya Janbirairamlaih Subhaiah
Panch Bilvammiti Khyatam Prasid Parmeshvarah
Namaskaradi Sanyuktam Shiv Ityakshar Dvayam
Jwivagrey Vaste Safalam Tasya Jeevanam
Umya Sut Devesh Vaahanam Nandi Bhushanam
Tav Puja Karishyami Ek Bilvam Shivarpanam
Aagyanem Kritam Paapam Smarnen Vinashyati
Tav Pujam Karishyami Ek Bilvam Shivarpanam

Iti Bilva Stotram Sampuranam

Jai Jabreshwar ----- Jai Jabar Bam
Copyright 2009 jabreshwarmahadev.com