Annapurna Devi

Barambar Pranam Maiya Barambar Pranam....
Jo nahin dhayavai tumehen Ambike, kahan usse vishram.
Annapoorna devi naam tiharo, lete hot sab kaam.

Annapurna Devi

Copyright 2009 jabreshwarmahadev.com