Laxmi Mata

Om Jai Laxmi Mata, Maiya JaiLaxmi Mata,
Tumko nis din sevat, Hari, Vishnu Data
Om Jai Laxmi Mata

Uma Rama Brahmaani, Tum ho Jag Mata,
Maiya, Tum ho Jag Mata,
Surya ChandraMa dhyaavat, Naarad Rishi gaata.
Om Jai Laxmi Mata.

Aarti - Laxmi Mata

Maha Laxmiji ki Aarti, jo Koi Nar Gaata
Maiya nis din jo GAATA

Uraananda samata, paap uttar jata.
Om Jai Laxmi Mata.

Copyright 2009 jabreshwarmahadev.com